Koncepcja pracy

Przedszkola Miejskiego Nr4 w Słupsku na lata 2010 – 2015

Wychowanie przez czytanie – Największym nauczycielem są nie słowa, lecz własny przykład dorosłych

Podstawa prawna

Koncepcja pracy przedszkola opracowana na podstawie:

Rozporządzenia MEN z dnia 07.10.2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324),

Statutu Przedszkola Miejskiego Nr4 w Słupsku uchwalonego przez Radę Pedagogiczną

w dniu 18 listopada 2008 r.

Źródła opracowania koncepcji 

Koncepcja została opracowana przez zespół w składzie:

dyrektor:

nauczyciel dyplomowany mgr Małgorzata Jaworska

nauczyciele:

nauczyciel dyplomowany mgr Marzena Stępkowska

nauczyciel dyplomowany mgr Anna Burczyńska

nauczyciel dyplomowany mgr Marzena Spaczyńska

nauczyciel mianowany mgr Anna Lulińska

nauczyciel mianowany mgr Małgorzata Patkowska – Czaja

nauczyciel mianowany Magdalena Osińska

nauczyciel kontraktowy mgr Edyta Potrykus

nauczyciel kontraktowy mgr Agnieszka Owczarek

nauczyciel kontraktowy mgr Katarzyna Krawczykiewicz

Punktem wyjścia do opracowania koncepcji były wymagania wobec edukacji przedszkolnej, stanowiące załącznik do rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego oraz samoocena dokonana w oparciu

o wnioski z:

– nadzoru pedagogicznego 2009/2010,

– posiedzeń rad pedagogicznych i Rady Rodziców,

– planu rocznego.

W wyniku samooceny określono wnioski, na podstawie, których określono specyfikę przedszkola oraz wskazano kierunki dalszych działań.

Wizja przedszkola

Przedszkole promuje czytanie dzieciom w ramach Fundacji „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom”

w środowisku lokalnym i krajowym.

Stwarza możliwość samorealizacji, pracy z rówieśnikami, kreatywnego myślenia, działania i przeżywania, uczestniczenia w ciekawych zajęciach, poznawania otaczającej rzeczywistości z zachowaniem wartości uniwersalnych: dobra, prawdy, piękna.

Misja przedszkola

Nasze przedszkole wspiera zdrowie emocjonalno – psychiczne, umysłowe oraz moralne dzieci poprzez działania oświatowe, edukacyjne, organizacyjne, promocyjne .

Cele działań przedszkola w zakresie koncepcji

· Widocznekorzyści z głośnego czytania dla zdrowia emocjonalnego dziecka

· Dziecko, któremu codziennie czytamy, czujesięważne i kochane

· Budujemy jego mocnepoczucie własnej wartości– wewnętrzną siłęi wiarę w siebie, które wpłyną, na jakość jego życia, co najmniej tak znacząco jak zdrowy kręgosłup czy zdrowe oczy. 

· Codzienne głośne czytanie budujemocną więź między rodzicem i dzieckiem.

· Mocna i zdrowa więź z nimi daje na całżycie silny fundament oraz osłonę przed złymi wpływamina które dzieckobędzieodporniejsze,mając pewność rodzicielskiej miłości i czerpiąc z bogatych zasobów własnego intelektu i wiedzy, zdobytych dzięki czytaniu.

· Kolejną grupę dobrodziejstw płynących z głośnego czytania dziecku stanowią korzyści językowe

i umysłowe.

· Używaniebogatego i pięknego językaumiejętność prowadzenia ciekawej konwersacji, łatwośćpublicznego wypowiadania sięsposób jasny, logiczny i obrazowy to atuty w życiu społecznym. 

Kryteria sukcesu

· Każde dziecko jest zawsze i przez wszystkich traktowane z szacunkiem.

· Wszystkie dzieci mają poczucie pełnej akceptacji, przyjaznego kontaktu, uwagi i cierpliwości.

· Dzieci mają poczucie bezpieczeństwa fizycznego i emocjonalnego. Chwalimy je publicznie, korygujemy w cztery oczy.

· Uczymy dzieci wartości, zwłaszcza odróżniania dobra od zła. Ćwiczymy pozytywne cechy charakteru – długo i wytrwale.

· Dajemy dzieciom szansę bycia kimś ważnym i docenianym.

· Pozwalamy dzieciom w pełni rozwinąć ich potencjał emocjonalny i intelektualny.

· Skupiamy się na dobrych stronach dziecka. Promujemy rozwiązania i strategie, w których obie strony odnoszą korzyści.

· Każde dziecko potrzebuje sukcesu. Stwarzamy sytuacje, które mu go umożliwią.

· Okazujmy dzieciom naszą wiarę w ich możliwości. Stawiamy wysokie, ale realistyczne wymagania.

· Wyznaczamy granice dzieciom, w których mogą się swobodnie i bezpiecznie poruszać.

· Codziennie czytamy dzieciom, co najmniej przez 20 minut wartościową i ciekawą dla niego książkę, opowiadanie, wiersze. Głośne czytanie dziecku zapewnia jego wszechstronny rozwój: intelektualny, emocjonalny i moralny.

Planowane działanie w okresie najbliższych 5 lat

· udział w corocznych Ogólnopolskich obchodach urodzin Kubusia Puchatka

· organizacja Międzyprzedszkolnych Konkursów czytelniczych

· udział w spotkaniach organizowanych w ramach Słupskiej Wiosny Literackiej

· organizacja Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom

· inicjowanie akcji czytelniczych poprzez włączanie do nich różnych instytucji i organizacji oraz lokalnego środowiska

· zachęcanie do wzbogacanie zbioru książek

· codzienne głośne czytanie w przedszkolu

Metody pracy

– integrujące i rozwijające postawy społeczne

– stymulujące postawy i myślenie twórcze

– wspomagające naukę czytania, pisania i liczenia

– gimnastyki twórczej

Uznajemy, że zabawa jest

– formą dostarczania wiedzy o samym sobie

– motywacją do wytrwałości

– radzeniem sobie z emocjami

– porozumiewaniem się

– nauką bycia w zespole

– niezależnego myślenia

– radzeniem sobie ze stresem

– kształtowaniem empatii, szacunku, tolerancji

Systemy motywacji stosowane w przedszkolu 

– pochwała indywidualna

– pochwała przed całą grupą

– pochwała przed rodzicami

– nagroda przez sprawienie indywidualnej przyjemności

System diagnozowania osiągnięć dzieci

– prezentacja dokonań dzieci

– teczki prac i dokumenty

– arkusze obserwacji

– albumy i kroniki

– materiały reportażowe

System obserwowania osiągnięć nauczycieli

– ankiety

– rozmowy z nauczycielami i rodzicami

– hospitacje

– obserwacje prezentowanych przez dzieci umiejętności,

wiedzy, postaw

– arkusze oceny pracy nauczyciela i samooceny

– inne dokumenty

System informowania rodziców o postępach edukacyjnych dzieci 

– informowanie rodziców o wymaganiach edukacyjnych

– gromadzenie i dokumentowanie informacji o rozwoju

– zebrania i kontakty indywidualne

Zasady współpracy organizowanej w przedszkolu 

– rzetelna informacja

– pomoc w działaniach edukacyjnych i wychowawczych

– szerzenie wiedzy pedagogicznej

Zasady współpracy wychowawczej z rodziną dziecka

– więź i współpraca ze środowiskiem rodzinnym

– współodpowiedzialność za działania podejmowane w

placówce

Zasady współpracy ze środowiskiem lokalnym

– propagowanie idei czytania dzieciom

– podtrzymywanie tradycji

– włączanie się imprezy na rzecz środowiska lokalnego

– współpraca z instytucjami

Przedszkole Miejskie nr 4 Królestwo Skrzatów

76-200 Słupsk ul. Lutosławskiego 6 NIP: 839-312-84-96
dyrektor: 796-601-032 księgowość: 790-535-185 intendent: 790-535-875