Roczny Plan Pracy Dydaktyczno – Wychowawczo – Opiekuńczej na rok szkolny 2014-2015

Przedszkola Miejskiego nr4 im. „Królestwa Skrzatów”

„Przedszkolak twórcą i artystą”

I.REALIZACJA ZADAŃ UJĘTYCH W PLANIE

Temat Rocznego Planu Pracy Dydaktyczno – Wychowawczej i Opiekuńczej:

„Przedszkolak twórcą i artystą”

1. Plan pracy został opracowany na podstawie wniosków sformułowanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej kończącej rok szkolny 2014/2015:

· Podstawy programowej wychowania przedszkolnego

· Diagnozy potrzeb i zainteresowań dziecka

· Oczekiwań rodziców

· Priorytetów Pomorskiego Kuratora Oświaty

2. Priorytetowe kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2012/2013.

3. Priorytetowe zadania z zakresu nadzoru do realizacji w roku szkolnym 2014/2015.

4. Wnioski Rady Pedagogicznej na rok szkolny 2014/2015:

· Dalsza kontynuacja Kampanii CPCD w placówce

· Tworzenie warunków i sytuacji sprzyjających ogólnemu rozwojowi dziecka

· ZADANIA DO WYKONANIA:

1. Wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych.

2. Rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne.

3. Inspirowanie dzieci do rozwijania różnorodnych form ekspresji twórczej poprzez kontakt z książką.

4. Rozwijanie talentów artystycznych.

5. Kontynuacja współpracy Fundacją XXICPCD.

· CELE: (dotyczące wspomagania aktywności artystycznej)

– swobodne wyrażanie siebie poprzez śpiew, taniec, grę na instrumentach perkusyjnych;

– dostrzeganie piękna w otaczającym świecie;

– wyrażanie własnej wrażliwości estetycznej poprzez wykonywanie prac plastycznych różnymi technikami;

– rozumienie znaczenia literatury w życiu człowieka, kontakt z książką i czasopismami;

– udział w przedstawieniach teatralnych w przedszkolu i w teatrze;

– rozwijanie wrażliwości słuchowej, słuchanie różnego rodzaju muzyki;

– oglądanie filmów dla dzieci, dostrzeganie różnic między kinem a teatrem;

I. PRACA Z WYCHOWANKIEM

Lp.

Sposoby i środki realizacji

Termin realizacji

1. ROZWIJANIE PLASTYCZNYCH UZDOLNIEŃ DZIECITworzenie ilustracji wyrażających zaobserwowane zjawiska i otaczający światUczestniczenie w zajęciach plastycznych na powietrzu(rysowanie kredą, patykiem po ziemi, zabawy twórcze z wykorzystaniem piasku, układanie kompozycji z tworzywa przyrodniczego

Tworzenie prac przestrzennych np. z masy solnej, masy papierowej

Zorganizowanie przedszkolnego konkursu plastycznego pod nazwą „Cztery pory roku”

Zorganizowanie wystawy fotograficznej pt: „Dziecko” (wszystkie nauczycielki)

Spotkanie z artystą- plastykiem 

Wykonanie ozdób świątecznych, kartek , upominków dla rodziców, dziadków

Cały rok

Cały rok

Cały rok

Maj

Gr. III,IV,V

Marzec

Grudzień, kwiecień

2. ROZBUDZANIE TALENTÓW MUZYCZNO- RUCHOWYCHNauka lub przypomnienie słów i melodii hymnu przedszkolnegoGrupowe i indywidualne śpiewanie piosenek

Rytmizowanie krótkich tekstów i utworów literackich

Zachęcanie dzieci do wyrażania ciałem, gestem, ruchem otaczającą rzeczywistość

Przedstawienie ruchem różnego typu muzyki

Zorganizowanie międzygrupowego konkursu pt.: „Przegląd piosenek świątecznych”. 

Zapoznanie dzieci z grającym sprzętem muzycznym-dzisiejszym i dawnym( oglądanie na zdjęciach, obrazkach dawnego sprzętu: gramofon, magnetofon, adapter, radio, starych płyt)

„Chwila z muzyką” – słuchanie ulubionych płyt przedszkolnych i tych przyniesionych z domu przez dzieci

Wykonanie niekonwencjonalnych instrumentów (grzechotki z puszek, butelek wypełnionych różnymi materiałami)

Spotkanie ze zdolnymi muzycznie absolwentami przedszkola

Zabawy w orkiestrę i dyrygenta z wykorzystaniem głosu lub instrumentu

Organizowanie występów taneczno- wokalnych przed grupą, rodzicami , zaproszonymi gośćmi

Słuchanie utworów muzyki klasycznej ( z nagrań na płycie CD )oraz utworów muzyki organowej

Zorganizowanie spaceru do kościoła (zapoznanie z mechanizmem, budową i brzmieniem organów).

Organizowanie spacerów i wycieczek połączonych ze słuchaniem odgłosów (lasu, parku, ruchu ulicznego)

Kontynuowanie współpracy ze Szkołą Muzyczną w Słupsku oraz Szkołą Muzyczna Yamaha

Przygotowanie „kącika muzycznego” bogatego w : instrumenty muzyczne, sprzęt do nagrania i odtwarzania muzyki, książki o znanych kompozytorach)

Występy utalentowanych rodziców i przyjaciół 

Zorganizowanie balu karnawałowego 

Wrzesień

Cały rok

Cały rok

Cały rok

Cały rok

Grudzień

Cały rok

Cały rok

Cały rok

Cały rok

Cały rok

Cały rok

Cały rok

Cały rok

Cały rok

Czerwiec

Styczeń

3. JESTEM AKTOREM I POZNAJĘ TEATRDoposażenie placówki w pomoce dydaktyczne (kukiełki, pacynki), wykorzystanie do inscenizacji posiadanych kukiełek, pacynek samodzielnie wykonanych przez dzieci z papierowych torebek, łyżek, warzyw)Prezentowanie programów artystycznych związanych z ważnymi uroczystościami ( Boże Narodzenie, Dzień Babci i Dziadka itp.)

Inicjowanie zabaw z elementami dramy i pantomimy

Doposażenie placówki w nowości wydawnicze dotyczące edukacji teatralnej

Oglądanie widowisk lalkowych, na terenie placówki organizowanych przez różne agencje artystyczne

Wyjścia na spektakle do Teatru „Tęcza” w Słupsku i Teatru Nowego

Przygotowanie inscenizacji teatralnej – grupa V

Spotkania z aktorami

Wycieczka do Teatru Lalek

Cały rok

Cały rok

Cały rok

Cały rok

Cały rok

Cały rok

Cały rok

4. UWRAŻLIWIENIE NA LITERATURĘ PIEKNĄUdział w programie „Cała Polska czyta dzieciom”Zorganizowanie Międzyprzedszkolnego Konkursu „Niezapomniane baśnie, bajki, bajeczki…”

Zorganizowanie wycieczki plenerowej

Poznanie sławnych Polaków – kompozytorów poetów, malarzy

Kontynuacja współpracy z Biblioteką Miejską i Wojewódzką w Słupsku oraz Księgarnią Ratuszową

Cały rokpaździernik

październik

Czerwiec

Cały rok

Cały rok

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMIZorganizowanie zajęć otwartych dla rodziców, demonstrujące formy rozwijania ekspresji muzycznej i plastycznej dzieckaPogadanki na temat wpływu zajęć plastycznych i muzycznych, na stymulacje rozwoju dziecka

Angażowanie rodziców w organizację festynu rodzinnego

Udostępnianie ofert teatrów i filharmonii rodzicom

Ciągłe udoskonalenie i uaktualnianie strony internetowej naszego przedszkola

Zaproszenie rodziców na uroczystości przedszkolne i zebrania grupowe, wspólne spotkania i zabawy okolicznościowe

Informowanie rodziców o kierunkach pracy przedszkola i zamierzeniach wychowawczo-dydaktycznych

Cały rok szkolny

II. SAMOKSZTAŁCENIE NAUCZYCIELI W ZESPOŁACH

Lp.

Treść zadania

Termin

1. Warsztaty doskonalące dla grona pedagogicznego związane z tematyką Planu Rocznego Pracy Cały rok szkolny
2. Zasady tworzenia wewnętrznego programu przedszkolnego i innowacji listopad
3. Rada panelowa: Czy przedszkole rozwija talenty? marzec
4. Uczestnictwo w hospitacjach koleżeńskich Cały rok szkolny

III. DOSKONALENIE WARSZTATU PRACY NAUCZYCIELI

Lp.

Treść zadania

Termin

1. Opracowanie wykazu literatury dla nauczycieli uwzględniającej rozwijanie sfery artystycznej dzieci Cały rok szkolny.
2. Wydzielenie w biblioteczce przedszkolnej działu z propozycjami fachowej literatury, wzbogacenie biblioteki przedszkolnej w nowe pozycje literatury dziecięcej i stosowne opracowania dla nauczycieli. IX. 2014r.
3. Urządzenie kącików tematycznych w poszczególnych grupach IX. 2014
4. Konsultowanie z nauczycielem doradcą metodycznym nowych form, metod w realizacji zadań społeczno – przyrodniczych i nie tylko. Cały rok szkolny 
5. Kontynuacja wymiany doświadczeń ze Szkołą Podstawową Nr 1 w Słupsku w zakresie nowatorstwa stosowanych metod i form pracy z wychowankiem. Cały rok szkolny
6. Poszerzenie wzajemnej współpracy w ramach własnej placówki: wzajemne koleżeńskie hospitacje, wymiana doświadczeń, scenariuszy zajęć, pomocy dydaktycznych, wymiana literatury pedagogicznej. Cały rok szkolny
7. Zajęcia otwarte dla rodziców Cały rok szkolny

Przedszkole Miejskie nr 4 Królestwo Skrzatów

76-200 Słupsk ul. Lutosławskiego 6 NIP: 839-312-84-96
dyrektor: 796-601-032 księgowość: 790-535-185 intendent: 790-535-875